tana keleova vasilkova name

Štatút súťaže

„LUXUSNÝ POBYT V TATRÁCH“

Zmyslom tohto štatútu je upraviť Pravidlá súťaže o luxusný pobyt v Tatrách vo 4-hviezdičkovom Grandhoteli Praha. Súťaže prebieha prostredníctvom súťažnej podstránky na www.vasilkova.sk. Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k štatútu a v takom prípade musí byť aktuálna verzia bez zbytočného odkladu zverejnená.

I. Cieľ súťaže

 1. Cieľom súťaže o luxusný pobyt (ďalej len „súťaž“) je reklama a podpora predaja výrobkov vyhlasovateľa súťaže – knihy Si ako slnko.
 2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky prostredníctvom súťažnej online stránky www.vasilkova.sk, s prípadnými odkazmi z iných partnerských stránok.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky
  (ďalej len „súťažiaci“).

II. Vyhlasovateľ súťaže, PREVÁDZKOVATEĽ a SPROSTREDKOVATEĽ súťaže

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť IKAR, a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, IČO: 00 678 856 (ďalej len „vyhlasovateľ“).
 2. Technickú realizácia a servis zabezpečuje: A.I.S. s.r.o., Chemická 1 831 04 Bratislava.
  IČO: 35 768 240. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19223/B.

III. Začiatok a ukončenie súťaže

IV. Pravidlá súťaže

 1. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť na web stránke s adresou: www.vasilkova.sk.
 2. Účastník súťaže sa do súťaže o  výhru (ďalej len výhra) zapojí tak, že:
  1. vpíše súťažný kód do príslušného políčka
  2. odsúhlasí, že bol oboznámený s pravidlami súťaže a že ich akceptuje
  3. potvrdí odoslanie

 3. Súťaž Vyhrajte Luxusný pobyt v Tatrách v Grandhoteli Praha
  1. Hra spočíva vo vložení súťažného kódu, ktorý nájde každý, kto si kúpil knihu Si ako slnko od Táni Keleovej-Vasilkovej na páske priloženej ku knihe
  2. Tento kód súťažiaci vpíše do príslušného okienka a vypíše aj svoje kontaktné údaje. V prípade, že e-mail nezadá, nemôže byť zaradený do žrebovania.
  3. Do žrebovania o výhry bude zaradený len ten súťažiaci, ktorý vložil správny súťažný kód a kontaktné údaje počas termínu hry.
  4. Pre uplatnenie výhry musí výherca predložiť doklad o zaplatení knihy (knihu Si ako slnko musí kúpiť v termíne hry, v predpredaji, a maximálne do 31.decembra 2016). V prípade predpredaja predloží výherca doklad o zakúpení – faktúru ap.
  5. Žrebovanie hlavnej výhry Luxusný pobyt v Tatrách v Grandhoteli Praha sa uskutoční v prvých januárových dňoch 2017. Výsledky budú zverejnené na súťažnej stránke www.vasilkova.sk, ako aj na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter ap.), prípadne na partnerských stránkach.
  6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže všetkých súťažiacich, u ktorých bude mať podozrenie z manipulovania výsledkov alebo iných porušení pravidiel.
  7. Potvrdením svojej účasti v súťaži dáva účastník súhlas na použitie a zverejnenie informácii, ktoré zadal, zo strany vyhlasovateľa súťaže za účelom uskutočňovania reklamných a propagačných akcií a ponuky tovaru a služieb vyhlasovateľa, bez nároku na odmenu. Svoj súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to doručením e-mailovej alebo písomnej žiadosti vyhlasovateľovi súťaže.
  8. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s platným štatútom a pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
  9. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie súvisiace s konaním súťaže. Ďalej si vyhlasovateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého účastníka, ktorého konanie by sa dalo hodnotiť ako podvodné alebo v rozpore s dobrými mravmi.

V. VÝHRA, ŽREBOVANIE a VÝHERCOVIA SÚŤAŽE

 1. Hlavná výhra:
  Luxusný pobyt v Tatrách v Grandhoteli Praha**** získajú štyri výherkyne. Čaká ich výnimočný wellness víkend v nových izbách Classic a slávnostný obed s autorkou.
  O Grandhoteli Praha sa dozviete TU.
 2. Ďalších 100 výhercov si vyberie knihu podľa seba.
 3. O hlavnej výhre bude výherca informovaný na zadanom e-maile Vyhlasovateľom najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže. 100 výhercov bude Vyhlasovateľ vyberať priebežne každý pondelok počas trvania súťaže. Čiže prvýkrát 10.októbra spoznáte 7 výhercov, potom vždy v pondelok 7 nových výhercov a naposledy 2.januára 2017 to bude až 16 výhercov a 4 hlavní výhercovia luxusnúho pobytu, čiže spolu 20 výhercov. V prípade nemožnosti skontaktovania alebo odmietnutí výhry táto výhra prepadá bez možnosti náhrady vyhlasovateľovi. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, bez nároku na odmenu.
 4. Pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na internetovej adrese www.vasilkova.sk.

VI. Osobitné ustanovenia súťaže

 1. Zamestnanci Vyhlasovateľa súťaže, partnerských subjektov a Organizátora a technického zabezpečovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti na súťaži vylúčené.
 2. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 3. Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch boli zaradené do databázy vyhlasovateľa súťaže a spracované vyhlasovateľom súťaže za účelom vyhlásenia víťaza a doručenia cien v prípade, že súťažiaci vyhrá a ďalej za účelom uskutočňovania marketingových akcií a ponuky tovaru a služieb, a to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie či iné protiplnenie v hodnote výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
 6. Vyhlasovateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich zo súťaže v prípade, že by taký Súťažiaci porušoval pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého Súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa.
 7. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko vyhlasovateľa súťaže.
 8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, prípadne akciu prerušiť alebo odložiť.

 

V Bratislave dňa 3.10.2016
IKAR, a.s.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

V Bratislave dňa 3.10.2016
A.I.S. s.r.o.
Technický realizátor súťaže